KOWEI

Write blog
Trained as a physicist
Now pivot to crypto world, especially IOTA